Сравни цени и спести! Авторски права и търговски марки, Страници

  • Преди да пазарувате:
  • Гаранции
  • Срокове за доставка
  • Плащане
  • Връщане
S
S

Авторски права и търговски марки

Цялото съдържание, графики, формат, дизайн, потребителския интерфейс и други материали с авторско право ( наричани обобщено „материали“) са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на kolko.bg и/или негови представители. Материалите на сайта се предоставят за информационна, справочна и не търговска цел при положение че; (1) материалите не се модифицират по какъвто и да е начин (2) Всякакви действия по копиране и възпроизвеждане по какъвто и да било начин на материалите и с каквито и да било цели, са забранени, с изключение на тези, за които е дадено писмено съгласие от страна на kolko.bg; (3) всички копирани или репродуцирани в условията на горната хипотеза материали, запазват своята цялост. При желание за репродукция на материали от сайта, моля, свържете се с нас.
С предоставянето на каквото и да е съдържание на kolko.bg, подателят гарантира и запазва собственост върху авторските и интелектуалните права. Получаването на информация дава на kolko.bg безвъзвратни, международни, постоянни, и с възможност за отдаване права за употреба, копиране, модифициране, изтриване, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни и/или продаване, дистрибуция или обединение на материали в каквато и да е форма, на какъвто и да е носител (печатен, електронен и т.н.) или технология без да е необходимо да ви компенсира за това. Kolko.bg няма да приеме каквито и да са обстоятелства, при които сайтът да бъде задължен за конфиденциалност. С изпращането на материали потребителите гарантират, че те са изцяло оригинални, че никой друг няма каквито и да са права върху тях и че ние сме свободни да използваме материалите в случай на желание и по начин който желаем, като за това няма да е необходимо разрешението или лицензните права на трети лица. В допълнение на това Вие гарантирате доброволния си отказ да бъдете познавани като автор на тези материали. Никой от предоставените материали няма да задължава за конфиденциалност kolko.bg, неговите агенти, партньори или техния управленски и изпълнителски състав. Kolko.bg си запазва правото да променя, намалява или изтрива част от съдържание на материал по свое собствено усмотрение, ако прецени, че нарушава принципите за писане и публикуване на материали и/или на това споразумение. Молим да поставяте връзки към kolko.bg, в случай че решите да публикувате и на друго място подобна информация и да не публикувате идентични материали в kolko.bg и други подобни сайтове.

Нарушение на авторски права
Наше желание и мисия е да оказваме нужното уважение към чуждите авторски права и интелектуална собственост и да предприемем съответните мерки в случай на констатирани наши нарушения. Ако вярвате, че съдържание поместено на страниците на kolko.bg нарушава вашите авторски права, моля свържете се с нас. Обръщението към kolko.bg трябва да съдържа следната информация:
1. Посочете авторските права, които мислите, че са нарушени
2. Посочете материала, които мислите, че нарушава вашите авторски права, за да може да го намерим на сайта.
3. Дайте контактна информация – телефон, адрес, e-mail
4. Декларация, че посочената по-горе информация е вярна и че сте упълномощени да действате от името и за сметка на собственика на авторските права.
5. Вашия подпис
Моля изпратете вашето обръщение на следния адрес:

При получаване на обръщение, както бе описано по-горе, kolko.bg ще предприеме необходимите мерки, които сметне за подходящи, за премахване на материалите от страниците на kolko.
Търговски марки
Kolko е запазена търговска марка. Всички останали имена на продукти, марки, символи, имена на компании, търговски обозначения и лога, които се появяват на сайта, са собственост на техните законни притежатели и се показват в резултат на тяхното благосклонно съгласие. Търговските марки са защитени от българското законодателство чрез Закона за търговските марки и географските обозначения, Закона за защита на конкуренцията, както и от международни актове и закони на други държави.

   © 2017 Kolko.bg. Всички права запазени. Всички други търговски марки са собственост на техните законни притежатели.